คำสั่งที่ 377/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

29 ส.ค. 65