คำสั่งที่ 376/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

29 ส.ค. 65