คำสั่งที่ 374/2565 เรื่อง มอบหมายการดำเนินการจัดทำบัญชีและปฏิบัติงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลท่าลาด

29 ส.ค. 65