คำสั่งที่ 373/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

29 ส.ค. 65