คำสั่งที่ 371/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

29 ส.ค. 65