คำสั่งที่ 37/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ก.พ. 66