คำสั่งที่ 369/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ

29 ส.ค. 65