คำสั่งที่ 366/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงาน ครูผู้ดูแล ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เดินทางไปราชการ

26 ส.ค. 65