คำสั่งที่ 36/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

02 ก.พ. 66