คำสั่งที่ 359/2565 เรื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ส.ค. 65