คำสั่งที่ 357/2565 เรื่อง แต่งตั้งผุ้จ่ายเงินของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

26 ส.ค. 65