คำสั่งที่ 355/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการสัมมนนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์ปกครองครองส่วนท้องถิ่น

25 ส.ค. 65