คำสั่งที่ 353/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองม่วง และบ้านโคกพะงาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

24 ส.ค. 65