คำสั่งที่ 351/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token Key ขององค์การบริหหารส่วนตำบลท่าลาด

24 ส.ค. 65