คำสั่งที่ 35/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

02 ก.พ. 66