คำสั่งที่ 435/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏบัติงานบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารการเงิน

28 ก.ย. 65