คำสั่งที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถาที่ราชการ

31 ม.ค. 66