คำสั่งที่ 335/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565

18 ส.ค. 65