คำสั่งที่ 333/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรรมสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เฉพาะราย)

18 ส.ค. 65