คำสั่งที่ 331/2565 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคืการบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 ส.ค. 65