คำสั่งที่ 330/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

02 ส.ค. 65