คำสั่งที่ 328/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

01 ส.ค. 65