คำสั่งที่ 327/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

27 ก.ค. 65