คำสั่งที่ 326/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 สิงหาคม 2565)

27 ก.ค. 65