คำสั่งที่ 323/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบ และคระกรรมการตรวจการปฏิบัติงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

26 ก.ค. 65