คำสั่งที่ 322/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฐานอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

25 ก.ค. 65