คำสั่งที่ 321/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างของขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานซื้องานจ้างทั่วไป คณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับการควบคุมงานภายใต้ ว 78 การใช้สินค้าไทยและการซื้อจ้างกับ SMEs ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

25 ก.ค. 65