คำสั่งที่ 320/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

25 ก.ค. 65