คำสั่งที่ 319/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าลาดไปบ้านโนนซาด (หน้า รพ.สต. ท่าลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ค. 65