คำสั่งที่ 318/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านอุดมสุขไปบ้านสองคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ค. 65