คำสั่งที่ 317/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)

22 ก.ค. 65