คำสั่งที่ 316/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านนาสีนวลเชื่อมบ้านหนองตานา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ค. 65