คำสั่งที่ 314/2565 เรื่อง การจ้างเหมาพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายใหม่)

22 ก.ค. 65