คำสั่งที่ 313/2565 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

22 ก.ค. 65