คำสั่งที่ 310/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและโรงเรียนในเขตตำบลท่าลาด ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

21 ก.ค. 65