คำสั่งที่ 309/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะธรรมงานตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 ก.ค. 65