คำสั่งที่ 306/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมดครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565

19 ก.ค. 65