คำสั่งที่ 305/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (รุ่น 6-10)

18 ก.ค. 65