คำสั่งที่ 302/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าอบรม โครงการส่งเสริม สนับสนุนร่วมมือกับส่วราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เรื่อง เสริมสร้างความรู้และการพัฒนาน้ำบาดาล

18 ก.ค. 65