คำสั่งที่ 301/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนภาษีและทะเบียนทัพย์สิน (LTAX ONLINE)

18 ก.ค. 65