คำสั่งที่ 300/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ” เทคนิค ประเมินผลงานส่วนราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือวิทยฐานะทั้งหลังเกณฑ์เก่าและใหม่โดยเน้นการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำไปสู่การทำ PLC และ PPR อย่างเป็นรูปธรรมนำลงมือปฏิบัติ

12 ก.ค. 65