คำสั่งที่ 300/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิค การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อวิทยฐานะทั้งหลักเกณฑ์เก่าและใหม่ โดยเน้นการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่นำไปสู่การทำ PLC และPPR อย่างเป็นรูปธรรมนำมือปฏิบัติ”

12 มิ.ย. 65