คำสั่งที่ 30/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง หมู่ที่ 19 จากนายทองเลื่อน แสงวงศ์ชัย ไปหนองปรือแก้ว

30 ม.ค. 66