คำสั่งที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน (กรณียื่นแบบ 6005 ใหม่) รายนางสาวขวัญใจ ศาลาแดง

04 ม.ค. 66