คำสั่งที่ 299/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัฐชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2565

12 ก.ค. 65