คำสั่งที่ 299/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการบันทึกบันชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2565

12 มิ.ย. 65