คำสั่งที่ 297/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมสมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565

08 ก.ค. 65