คำสั่งที่ 295/2565 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป้นพนักงานส่วนตำบล

01 ก.ค. 65