คำสั่งที่ 294/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 มิ.ย. 65