คำสั่งที่ 292/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30 มิ.ย. 65